• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  8,224 8,180
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  12,266 12,200
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  23,023 23,526
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  8,217 8,113
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  5,982 5,980
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  6,951 6,985
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,613 3,630
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  22,425 22,500
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  4,803 4,750
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  4,344 4,340
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  28,205 28,230
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  6,521 6,559
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  3,384 3,350
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  4,545 4,570
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  7,672 7,660
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  48,223 48,223
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,906 4,820
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  697 702
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  639 636
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  7,155 7,085
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  7,729 7,800
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  16,531 17,001
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  16,949 17,021
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  63,471 62,901
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  40,713 40,653
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  12,924 13,060
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  14,185 14,348
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  10,968 10,800
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  24,410 25,263
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  12,874 12,968
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,168 4,206
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  20,893 20,780
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  18,399 18,471
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  6,053 6,020
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  4,830 4,872
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  8,895 8,809
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  9,223 9,255
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  14,664 14,673
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  8,334 8,364
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  23,505 23,320
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  7,819 7,700
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  34,146 34,249
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  74,589 77,960
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  15,872 15,986
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,953 3,922
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  7,320 7,395
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  20,620 20,620
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  5,793 5,770
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  4,075 4,079
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  16,492 16,492
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  6,673 6,789
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  14,177 14,077
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  22,495 22,504
  0
  0
 • مخابرات
  اخابر
  6,446 6,492
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  28,139 28,225
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  13,688 13,521
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  3,291 3,304
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  6,567 6,610
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  7,291 7,370
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  10,994 11,085
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  27,451 27,904
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  11,933 12,420
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  28,905 28,991
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  21,915 22,076
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  14,479 14,637
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,718 3,699
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  26,876 26,400
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  10,993 10,960
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  19,799 19,881
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  12,995 13,207
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  9,715 9,700
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  98,647 98,905
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  27,602 27,891
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  6,851 6,914
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  40,315 40,601
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  17,172 17,181
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  2,927 2,933
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  10,962 10,962
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,994 2,930
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  3,339 3,330
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  20,251 20,318
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  12,875 12,977
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  6,031 6,118
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  6,590 6,594
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  12,563 12,380
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  8,303 8,411
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  8,105 8,100
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  25,368 25,370
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  11,822 11,790
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  18,126 17,990
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  14,309 14,318
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  19,597 19,611
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  10,571 10,522
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  10,063 10,183
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  4,896 4,898
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  4,527 4,485
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,805 2,796
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  5,344 5,455
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  8,536 8,498
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  4,668 4,601
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  4,086 4,070
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  14,654 14,730
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  6,292 6,200
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  30,230 29,999
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  14,167 14,097
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  11,627 11,580
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  5,424 5,300
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  4,500 4,522
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  17,083 17,130
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  29,732 29,448
  0
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  7,347 7,550
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  7,180 7,106
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,832 12,061
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  16,477 16,609
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  7,051 6,959
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  12,258 12,200
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  11,474 11,523
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  9,233 9,416
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  3,160 3,159
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  5,590 5,510
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  13,301 13,301
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  29,757 30,335
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  8,007 8,052
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  8,327 8,490
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  3,376 3,400
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  5,318 5,220
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  32,967 33,100
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  8,546 8,461
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  50,418 50,548
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  13,917 13,940
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  12,150 12,202
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  18,700 18,880
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  45,605 45,605
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  45,605 46,688
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  45,605 45,605
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  12,867 12,868
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  39,482 39,620
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  11,096 11,319
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  54,018 56,000
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  22,324 22,324
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  49,499 49,450
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  33,040 33,264
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  15,873 15,878
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,398 4,421
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  25,075 25,188
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  11,139 11,245
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  8,523 8,543
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  33,591 34,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  13,251 13,202
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  5,848 5,900
  0
  0
 • منسوجات
  نبروج
  5,625 5,625
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  3,276 3,313
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  41,254 41,170
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  5,135 5,123
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  51,547 50,691
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  37,489 36,902
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  17,031 16,860
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  25,228 24,990
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  11,581 11,648
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  125,355 126,238
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  102,953 102,906
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  12,939 12,900
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  18,132 18,389
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  31,794 31,800
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  51,577 52,918
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  31,234 31,100
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  20,045 20,200
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  13,141 13,141
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  67,891 69,976
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  27,111 27,156
  0
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  4,501 4,480
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  7,293 7,500
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  17,058 17,270
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  98,972 99,611
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  52,785 54,100
  0
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  23,605 23,300
  0
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  32,014 32,018
  0
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  20,931 21,000
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  20,261 20,150
  0
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  86,345 85,000
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  34,469 34,469
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  16,036 16,160
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  25,497 25,544
  0
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  50,906 51,050
  0
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  35,038 35,778
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  45,185 45,190
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  21,425 21,630
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  34,225 34,225
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  17,977 17,977
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  10,903 11,254
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,938 3,930
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  10,858 10,801
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  11,510 11,577
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  16,306 16,306
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  31,122 31,200
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  75,149 77,500
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  15,875 16,000
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  39,599 39,600
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  69,462 70,366
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  14,964 14,964
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  7,359 7,415
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  8,386 8,355
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  14,756 14,756
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  36,617 36,899
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  64,269 62,966
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  22,258 22,307
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  15,436 15,483
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  24,111 24,435
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  56,785 56,820
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  52,928 52,325
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  19,519 19,519
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  80,274 80,274
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  17,995 17,740
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  6,815 6,800
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  18,756 18,664
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  5,000 5,050
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  5,278 5,301
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  4,935 4,790
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  51,841 52,396
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  9,473 9,400
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  14,406 14,613
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  67,873 67,873
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  37,424 37,500
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  8,663 8,650
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  31,273 31,347
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  53,741 55,826
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  19,496 19,976
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  76,871 75,280
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  5,580 5,510
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  4,115 4,070
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  17,114 17,091
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  39,490 39,000
  0
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  38,009 39,000
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  33,555 33,555
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  15,249 15,060
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  2,508 2,495
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  5,277 5,351
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  93,430 95,200
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  39,889 39,889
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  56,350 56,744
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,533 3,479
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  15,280 15,366
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  11,920 12,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  22,196 21,897
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  28,493 29,201
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  41,581 41,500
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  18,670 18,105
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  4,932 4,902
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  25,078 26,252
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  65,336 65,336
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,311 8,262
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  18,876 18,670
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  100,040 99,330
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  33,718 34,069
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  38,010 38,416
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  15,576 15,576
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  37,005 37,262
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  10,150 10,139
  0
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  23,301 23,280
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  18,005 18,063
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  11,966 11,779
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  115,492 113,940
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  12,361 12,688
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  6,941 6,915
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  3,218 3,196
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  12,984 12,770
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  38,009 37,520
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  79,096 79,103
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  6,648 6,690
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  35,921 35,921
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  42,080 42,080
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  66,803 67,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  152,456 155,275
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  14,854 14,999
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  2,797 2,801
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  50,407 50,480
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  71,865 72,379
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  78,451 79,170
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  30,613 30,639
  0
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  38,185 38,515
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  25,089 24,899
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  23,043 22,969
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  27,039 27,078
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  9,866 9,766
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  14,231 14,264
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,693 3,745
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  9,207 9,246
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  2,895 2,910
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,788 4,906
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  7,042 7,093
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  11,867 11,931
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  10,767 10,950
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  4,696 4,718
  0
  0
 • مخابرات
  همراه
  16,300 16,274
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,892 2,900
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  11,468 11,569
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  109,802 111,968
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  12,374 12,686
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  4,024 4,050
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  6,659 6,671
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  4,397 4,400
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  12,964 12,982
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  16,647 16,400
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  6,302 6,290
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,273 6,204
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  15,972 16,063
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  14,425 14,605
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,379 5,420
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  13,626 13,300
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  4,136 4,167
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  18,178 18,130
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  7,519 7,519
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  6,492 6,433
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  3,108 3,117
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  25,513 25,646
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  10,389 10,322
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  17,444 17,320
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  14,669 14,600
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  43,896 44,400
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  70,798 70,921
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  4,722 4,700
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  79,404 78,742
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  5,186 5,252
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  18,478 18,201
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  29,607 29,607
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  37,384 37,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  4,724 4,778
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,003,000 1,003,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,004,364 1,004,880
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  965,100 965,100
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  945,000 945,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  999,999 990,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  986,000 986,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  979,700 979,700
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  969,815 969,815
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  950,000 950,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  935,000 935,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  930,000 930,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  862,782 889,992
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  932,483 901,347
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  837,564 835,100
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  975,000 975,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  838,491 835,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  586,279 586,279
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  886,501 886,501
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  868,600 868,600
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  978,500 978,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  942,000 942,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  868,431 865,009
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  835,000 835,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  1,004,899 1,004,899
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  پارسا211
  965,000 965,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  36,710 36,711
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  7,678 7,520
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  6,190 6,174
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  31,542 31,565
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  4,645 4,600
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  9,578 9,520
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  18,463 18,653
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  12,711 12,488
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  6,253 6,253
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,800 3,773
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  4,222 4,336
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  74,090 74,400
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  26,768 26,850
  0
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  5,923 6,120
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  5,796 5,796
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,891 2,969
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  3,113 3,115
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  55,465 55,504
  0
  0
 • قند و شکر
  قشیر
  25,158 24,992
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  12,552 12,531
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  63,978 63,662
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  59,982 59,982
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  54,441 54,658
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  12,282 12,195
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  6,273 6,211
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  14,666 14,795
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  50,060 50,075
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  63,229 64,135
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  13,826 13,920
  0
  0
 • قند و شکر
  قچار
  43,266 43,900
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  53,076 53,127
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  5,754 5,766
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  15,509 15,600
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  15,878 15,623
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  16,618 16,618
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  11,595 11,443
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  30,807 30,830
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  16,913 16,931
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  21,781 21,830
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  38,613 38,600
  0
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,681 5,681
  0
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  25,457 25,457
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  38,197 38,208
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,779 5,742
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  25,685 25,620
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  7,657 7,657
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  13,639 13,659
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  7,197 7,296
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  33,947 33,350
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  5,909 5,909
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  51,545 51,130
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  38,824 38,949
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  13,624 13,519
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  4,070 4,156
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  20,354 20,750
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,002,989 1,000,012
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  14,386 14,202
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  27,420 27,420
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  48,256 48,275
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  12,162 12,253
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  35,034 34,842
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  5,859 5,843
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  16,508 16,678
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  35,473 34,950
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  38,186 37,900
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  53,815 53,938
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  5,006 4,970
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  30,326 30,000
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  13,207 13,154
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  26,568 26,398
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  8,822 8,795
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  3,481 3,515
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  9,256 9,230
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  4,990 5,033
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  993,972 993,972
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صشرق99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  26,246 26,414
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,863 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  21,021 21,126
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,611 14,457
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,005,142 1,003,001
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  36,077 36,585
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  85,865 86,101
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  51,418 52,643
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  34,256 33,900
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  990,902 999,920
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  10,157 9,998
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  9,040 9,047
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  55,859 56,875
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  19,725 20,047
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  962,640 950,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  999,735 999,999
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد26
  990,000 990,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  999,000 999,000
  0
  0