• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  5,993 5,902
  -4.99
  1,121,731
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  11,457 11,239
  -5
  212,021
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  18,334 17,936
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  5,746 5,743
  -5
  11,442,199
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,649 3,634
  -4.99
  7,850,033
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  6,045 6,023
  -4.99
  6,586,294
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,741 2,720
  -4.39
  6,793,167
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  14,332 14,235
  -5
  2,401,445
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,204 3,249
  4.6
  48,667,683
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,217 3,199
  -4.54
  1,409,072
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  15,838 15,999
  -2.25
  1,117,660
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,106 4,080
  -3.91
  4,868,219
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,022 2,089
  -0.14
  17,978,999
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,492 6,462
  -5
  6,605,687
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,093 6,000
  -2.99
  137,132,531
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  23,962 23,350
  -4.27
  333,693
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,262 3,285
  -1.44
  14,246,902
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  557 553
  -4.16
  203,641,209
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  485 484
  -3.97
  386,650,640
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,741 3,738
  -4.98
  3,704,629
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,342 5,330
  -2.99
  6,424,923
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  9,735 9,704
  -4.99
  962,232
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  13,233 12,737
  -5
  177,071
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  42,326 40,273
  -4.92
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  29,289 29,243
  -5
  1,134,440
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  10,447 10,086
  -4.99
  144,728
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  7,838 7,819
  -4.99
  648,903
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  7,259 7,258
  -5
  3,082,265
 • فلزات اساسی
  فخاس
  16,133 16,257
  -3.5
  894,231
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,856 8,949
  -1.79
  1,384,003
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,595 4,539
  -2.11
  41,300,290
 • فلزات اساسی
  فروس
  13,815 13,773
  -4.99
  1,336,403
 • فلزات اساسی
  فرآور
  52,149 51,650
  -3.61
  197,636
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,138 3,102
  -4.99
  638,468
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,206 3,249
  -1.01
  33,473,033
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  5,747 5,742
  -5
  1,796,919
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  7,072 7,058
  -1.73
  8,796,027
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  9,596 9,586
  -5
  1,879,167
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,244 5,220
  -4.99
  3,867,917
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  16,253 16,451
  -0.58
  1,028,006
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,834 2,831
  -4.94
  7,963,028
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  13,238 13,240
  -4.23
  507,564
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  45,154 43,470
  -4.98
  16,005
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  12,560 12,560
  -5
  513,944
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,383 3,331
  -2.74
  1,115,899
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,802 3,800
  -4.98
  1,957,278
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  14,107 14,287
  -2.79
  2,779,473
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,481 4,453
  -4.99
  976,869
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,298 2,297
  -4.96
  5,792,273
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  4,976 4,830
  -5
  10,693,473
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,865 4,844
  -4.21
  13,189,494
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,898 8,865
  -4.99
  19,638,546
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  15,444 15,053
  -5
  255,000
 • مخابرات
  اخابر
  3,981 3,983
  -3.98
  23,010,628
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  17,789 18,172
  0.31
  1,016,845
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  10,413 10,388
  -4.99
  4,165,700
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,934 1,926
  -4.98
  4,395,183
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,412 5,411
  0.04
  40,933,216
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,470 5,572
  4.99
  6,567,448
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  5,491 5,539
  -3.27
  4,158,186
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  21,286 21,210
  -4.38
  744,954
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,010 5,950
  -4.28
  1,593,957
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  17,959 17,910
  -5
  442,753
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  16,294 16,200
  -3.5
  1,061,648
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  5,846 5,843
  -4.99
  1,450,912
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,043 4,037
  -4.99
  49,155,627
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  18,900 19,019
  -2.47
  3,379,806
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,425 6,450
  -1.29
  3,730,389
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  12,674 12,947
  4.39
  3,444,642
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,965 7,930
  -3.68
  2,264,143
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,559 7,459
  -4.99
  1,094,024
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  73,973 74,000
  -1.81
  192,854
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  22,968 22,880
  -3.76
  706,918
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,734 5,700
  9.89
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  38,195 38,387
  3.24
  4,366,269
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  10,770 10,400
  -1.54
  12,447,608
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,553 1,547
  -4.98
  19,511,809
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,944 7,996
  -2.77
  1,469,794
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,020 2,030
  -3.79
  75,121,363
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,584 2,602
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  13,181 13,641
  5
  7,726,697
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,285 7,269
  -4.99
  433,085
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,928 3,880
  -4.76
  9,471,510
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,738 3,890
  2.86
  1,561,107
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  7,720 7,715
  -5
  4,399,046
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,639 4,639
  -5
  451,993
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,888 4,877
  -4.99
  16,972,248
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  14,010 14,200
  1.67
  136,752
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  8,327 8,037
  -4.99
  3,078,377
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  8,028 8,000
  -4.85
  916,839
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,585 8,549
  -6.52
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  10,478 10,441
  -5
  207,407
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,956 5,912
  -5
  456,953
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,863 4,858
  -4.75
  3,545,570
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,837 2,826
  -4.98
  1,562,824
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,993 3,020
  -3.14
  5,869,202
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,351 2,349
  -4.98
  33,164,184
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,362 3,394
  0.56
  1,010,376
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,901 6,000
  1.44
  4,627,893
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,379 2,376
  -5
  7,179,246
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,401 2,395
  -5
  7,348,239
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  11,679 11,600
  -4.72
  4,309,728
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,560 3,553
  -5
  1,094,791
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  14,161 14,250
  -4.26
  5,104,946
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  6,681 6,672
  -5
  3,842,553
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  15,561 15,559
  -4.99
  564,181
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,955 2,944
  -4.97
  3,551,432
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,407 3,419
  -2.76
  7,556,600
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  10,606 10,344
  -5
  124,581
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  24,517 24,491
  -5
  195,909
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,610 5,582
  -4.99
  7,411,444
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,429 4,396
  -3.87
  3,423,250
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,407 11,680
  -0.48
  829,212
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  8,093 8,098
  -3.9
  7,759,368
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,828 3,820
  -4.98
  11,633,700
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  7,474 7,600
  0.14
  946,183
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,987 8,946
  -4.99
  2,823,557
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,808 6,771
  -2.21
  3,150,688
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,242 2,240
  -4.76
  107,698,232
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,193 4,184
  -5
  12,420,532
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  10,482 10,400
  -3.18
  834,822
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  24,047 24,000
  -2.82
  553,236
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,935 6,850
  -2.5
  12,658,493
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  5,899 5,960
  -0.13
  8,678,882
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,802 1,800
  -4.96
  36,500,729
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,765 2,761
  -4.99
  1,069,500
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  19,891 19,770
  -5
  4,965,727
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  5,149 5,138
  -4.99
  3,950,186
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  11,815 11,610
  -3.37
  473,894
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  11,815 11,815
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  11,815 11,815
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  8,965 8,964
  -4.99
  5,843,680
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  12,745 12,745
  -4.99
  1,020,450
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,351 11,327
  -5
  3,357,482
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  13,301 13,301
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  13,301 13,242
  -4.99
  2,399,045
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  13,301 13,301
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  5,657 5,657
  -4.99
  106,473
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  37,949 37,668
  -4.97
  710,349
 • فلزات اساسی
  فایرا
  6,307 6,303
  -4.99
  2,453,025
 • فلزات اساسی
  فمراد
  24,358 24,500
  0.39
  283,513
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  9,304 9,248
  -4.99
  648,787
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  35,947 35,435
  -4.15
  121,176
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  23,754 23,696
  -5
  399,834
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,743 4,731
  -4.98
  2,168,978
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,660 2,654
  -4.98
  9,674,081
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  79,808 80,797
  -2.47
  232,703
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,898 6,889
  -4.53
  2,807,429
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,937 5,917
  -4.99
  10,807,235
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  21,010 20,444
  -5
  68,268
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  9,055 9,036
  -4.99
  984,718
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,879 4,872
  -4.99
  3,206,515
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,464 2,384
  -4.98
  863,180
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  32,869 32,800
  -4.41
  1,430,554
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  3,124 3,113
  -4.98
  3,113,832
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  28,082 28,052
  -4.96
  4,975,251
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  31,236 30,191
  -5
  53,161
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  10,624 10,538
  -4.99
  1,603,189
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  21,012 20,952
  -5
  229,860
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  7,832 7,580
  -4.99
  99,278
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  86,882 86,882
  5
  168,643
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  61,816 61,950
  0.23
  51,686
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  10,108 10,108
  -4.99
  236,240
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  15,558 15,558
  -5
  408,226
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  26,294 25,690
  -5
  166,046
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  36,257 36,186
  -5
  474,430
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  27,492 27,477
  -5
  461,856
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  17,346 17,300
  -5
  408,660
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  8,218 8,215
  -5
  994,866
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  34,382 34,351
  -5
  465,540
 • فلزات اساسی
  فجر
  14,332 14,270
  -1.31
  204,641
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,653 3,643
  -4.98
  1,997,568
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,855 3,843
  -4.99
  1,013,037
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  14,603 14,203
  -5
  129,905
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  50,821 50,417
  -5
  790,539
 • قند و شکر
  قصفها
  32,213 32,600
  -2.24
  256,721
 • قند و شکر
  قزوین
  14,199 14,100
  -5
  490,543
 • قند و شکر
  قهکمت
  22,524 22,469
  -5
  156,811
 • قند و شکر
  قشهد
  14,726 14,694
  -5
  198,703
 • قند و شکر
  قلرست
  12,094 12,089
  -5
  262,507
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  67,596 66,900
  -1.51
  24,394
 • قند و شکر
  قمرو
  17,551 17,337
  -5
  81,316
 • قند و شکر
  قنیشا
  14,439 14,422
  -5
  236,832
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  29,957 29,745
  -5
  730,918
 • قند و شکر
  قپیرا
  34,651 33,500
  -3.36
  2,025
 • قند و شکر
  قثابت
  23,829 23,829
  -5
  314,068
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  14,817 14,791
  -5
  835,343
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  15,731 15,675
  -4.88
  2,719,349
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  28,810 28,818
  5
  1,067,455
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  11,337 11,337
  -4.99
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  6,066 6,052
  -4.99
  7,221,233
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,667 3,647
  -4.98
  2,036,692
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,840 6,820
  -4.95
  27,584,301
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  5,090 5,059
  -5
  1,417,534
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  7,295 7,295
  -4.99
  368,149
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  19,346 19,500
  -3.69
  303,104
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  31,896 31,881
  -5
  171,779
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  12,459 11,963
  -5
  26,766
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  27,279 26,721
  -2.86
  310,900
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  35,915 35,990
  -2.5
  80,887
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  13,471 13,422
  -5
  261,765
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  21,567 21,000
  -4.01
  24,267
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,433 4,427
  -5
  2,241,618
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  11,663 11,625
  -4.99
  958,352
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  20,586 20,567
  -5
  274,645
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  62,661 62,300
  1.96
  979,973
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  9,154 9,153
  -4.99
  350,248
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,411 6,389
  -5
  16,386,631
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  13,358 14,000
  3.47
  6,922,680
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  27,996 27,963
  -5
  116,392
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  23,709 23,661
  -5
  125,406
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  14,741 14,738
  -5
  980,926
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  44,017 43,210
  -5
  22,705
 • فلزات اساسی
  فلوله
  13,883 13,866
  -4.99
  3,501,905
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,647 4,679
  4.98
  32,607,424
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  13,776 13,742
  -5
  114,434
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,087 2,084
  -4.97
  20,592,460
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  4,067 4,061
  -4.98
  9,713,552
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,322 2,319
  -5
  2,307,459
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  25,855 25,802
  -5
  775,216
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  5,449 5,421
  -4.84
  1,144,577
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,649 6,645
  -4.99
  905,438
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  41,273 39,337
  -5
  1,112,496
 • منسوجات
  نمرینو
  25,567 26,000
  -3.35
  152,306
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,866 4,862
  -4.98
  3,359,246
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  21,005 20,881
  -5
  598,458
 • فلزات اساسی
  فنورد
  24,630 24,360
  -1.52
  6,996
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  31,138 31,140
  5
  4,343,442
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  9,657 9,633
  -5
  2,372,449
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  36,491 36,499
  -0.12
  771,432
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,318 3,318
  -4.98
  1,313,373
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,495 2,489
  -4.96
  4,133,273
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,334 15,540
  -4.99
  10,997
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  31,925 32,850
  -2.05
  1,094,284
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  24,954 24,954
  -5
  172,289
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  15,115 15,000
  -4.6
  1,697,756
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  11,622 11,611
  -4.84
  1,505,869
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,342 1,338
  -4.9
  79,869,423
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,447 3,443
  -4.99
  2,655,278
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  28,501 28,232
  -5
  434,273
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  25,670 26,000
  -1.61
  241,088
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  9,495 9,456
  -4.99
  1,208,926
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  2,178 2,170
  -4.99
  13,310,327
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  5,596 5,537
  -4.99
  2,391,754
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  8,666 8,351
  -4.99
  79,385
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  8,384 8,384
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  14,647 14,449
  -5
  276,391
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  20,885 20,794
  -5
  152,042
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  11,455 11,628
  -1.5
  164,984
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,857 2,857
  -4.99
  1,486,192
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  10,525 10,055
  -5
  52,449
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  27,099 26,370
  -5
  1,061,688
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,984 8,935
  -5
  650,657
 • فلزات اساسی
  فسپا
  12,414 12,185
  -2.85
  312,867
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  20,208 21,217
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  19,769 20,500
  -0.26
  1,520,908
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  26,671 26,254
  -5
  614,088
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  8,786 8,900
  -2.92
  1,021,213
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  16,099 16,095
  -5
  419,599
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  6,887 6,880
  -5
  2,706,133
 • قند و شکر
  قشکر
  17,103 17,095
  -5
  1,535,815
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  8,279 8,257
  -4.99
  1,543,000
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  6,704 6,680
  -4.99
  1,175,128
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  60,013 57,302
  -2.07
  333,456
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,842 7,570
  -4.12
  75,851
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,702 3,694
  -4.99
  1,816,418
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,965 1,955
  -4.96
  90,427,983
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  6,047 6,159
  4.99
  5,879,852
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  20,787 20,755
  -4.72
  50,618
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  26,674 25,889
  -5
  51,091
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  4,045 4,134
  -2.22
  3,606,655
 • فلزات اساسی
  فسرب
  26,418 27,108
  0.39
  2,008,653
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  18,709 18,659
  -5
  820,349
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,950 30,500
  4.13
  587,084
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  72,481 73,991
  1.34
  5,245
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  8,704 8,694
  -4.99
  591,773
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,552 1,545
  -4.98
  39,040,003
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  24,736 24,500
  -3.38
  120,888
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  19,978 20,963
  5
  5,359
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  56,102 54,293
  -5
  14,672
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  19,127 19,330
  -1.99
  915,772
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  20,411 20,395
  -5
  1,344,002
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  11,498 11,489
  -4.99
  141,200
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  16,902 16,996
  -3.83
  841,993
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  19,635 19,687
  5
  8,322,289
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  7,602 7,875
  3.06
  4,826,643
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  8,225 8,170
  -4.99
  2,303,110
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,403 2,450
  -2.27
  10,169,731
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  8,272 8,265
  -4.99
  1,724,856
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,784 1,769
  -3.65
  31,692,922
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,490 3,485
  -4.99
  18,437,659
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,045 4,039
  -4.99
  10,149,846
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  18,382 18,380
  0.86
  24,915,433
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  7,603 7,470
  -1.33
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,286 3,270
  -2.48
  44,430,186
 • مخابرات
  همراه
  14,043 14,099
  -0.77
  1,162,811
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,103 2,104
  -4.15
  3,988,668
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  10,633 10,575
  -5
  16,350,512
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  65,506 62,933
  -4.9
  78,678
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,673 7,729
  -0.26
  6,027,995
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,714 2,713
  -4.97
  10,702,948
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,912 5,950
  -2.98
  6,058,286
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,098 3,023
  -3.88
  1,435,581
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  10,333 10,252
  -2.13
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  7,889 7,885
  -4.99
  1,962,288
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,007 3,997
  -0.55
  895,672
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,249 4,300
  -3.59
  4,008,143
 • محصولات شیمیایی
  جم
  14,115 14,121
  -2.78
  1,232,242
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  10,393 10,400
  0.09
  2,613,795
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,205 3,192
  -4.97
  566,874
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  9,966 9,958
  -5
  1,277,986
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,552 2,545
  -4.14
  14,396,052
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  14,930 14,800
  -1.97
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  6,423 6,330
  -3.45
  40,932,162
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  5,376 5,296
  -4.99
  1,233,587
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,021 2,025
  0.15
  434,221
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  18,935 18,700
  -2.97
  334,095
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,280 8,231
  -4.63
  10,571,988
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  11,512 11,496
  -5
  950,580
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  12,977 12,881
  -1.2
  156,161
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  26,908 26,826
  -5
  468,248
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  55,162 54,900
  -1.02
  1,196,860
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,048 3,048
  -1.07
  1,592,786
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  59,947 60,270
  -0.47
  252,829
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,057 3,060
  -0.2
  1,767,694
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  13,046 13,009
  -5
  3,110,245
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  19,948 19,998
  -0.62
  1,042,130
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  28,348 28,112
  -4.39
  2,215,435
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,899 2,890
  -3.63
  19,126,116
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,009,999 1,009,999
  0.85
  2
 • مخابرات
  صایتل902
  1,018,279 1,019,888
  0.21
  10,790
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  945,000 945,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  967,545 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  944,350 944,350
  1
  5
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  923,549 915,000
  1.33
  253
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  920,000 920,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  931,500 931,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  894,087 915,000
  3.14
  8
 • مخابرات
  صخابر102
  855,921 843,600
  -0.55
  760
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  921,833 920,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  826,018 825,600
  0.82
  1,034
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  757,100 757,100
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  894,638 894,638
  5
  5
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  860,769 860,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  963,000 963,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  933,809 933,198
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  890,616 890,002
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  200
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  891,578 891,578
  -4.05
  3,179
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  12,872 12,899
  2.28
  1,284,742
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  2,691 2,669
  -4.98
  3,738,770
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,581 3,576
  -4.92
  4,418,630
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  18,631 18,582
  -5
  752,862
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,353 3,340
  -4.98
  2,077,582
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  6,434 6,405
  -4.33
  2,671,655
 • فلزات اساسی
  فولای
  7,018 7,013
  -5
  1,163,688
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,564 7,554
  -3.67
  12,987,562
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  4,781 4,731
  -4.98
  689,157
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,835 3,825
  -4.99
  12,763,979
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,458 2,446
  -4.97
  1,568,795
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  69,564 70,000
  -2.94
  1,239,691
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,888 8,946
  5
  773,600
 • فلزات اساسی
  میدکو
  5,023 5,000
  -4.03
  1,194,264
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,787 2,786
  -4.98
  2,191,538
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,003 1,995
  -5
  155,913,360
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,095 2,087
  -4.96
  1,370,224
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  42,464 42,500
  -0.53
  43,572
 • قند و شکر
  قشیر
  11,015 10,986
  -5
  427,180
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  7,545 7,430
  -3.93
  367,958
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  30,183 30,150
  1.15
  550,936
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  43,032 42,616
  -5
  1,893,985
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  53,907 53,700
  -1.07
  497,984
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  8,517 8,399
  -4.63
  4,778,170
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,627 5,612
  -4.99
  1,660,884
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  7,032 7,020
  -4.87
  306,963
 • فلزات اساسی
  زنگان
  21,324 21,398
  -4.57
  602,034
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  43,091 43,710
  -2.81
  1,445,191
 • فلزات اساسی
  فزرین
  12,338 12,590
  -7.61
  18,721,513
 • قند و شکر
  قچار
  31,052 30,550
  -4.62
  18,729
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  43,866 43,765
  -5
  1,112,358
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  2,301 2,299
  -4.96
  1,280,377
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  9,387 9,375
  -5
  2,395,031
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  13,249 13,317
  -4.32
  1,312,036
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  9,480 9,480
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  7,255 7,254
  -4.99
  1,943,692
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  22,957 22,945
  -5
  680,185
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  8,930 8,786
  -5
  1,014,650
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  7,512 7,496
  -4.99
  9,015,438
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  16,065 16,065
  -5
  108,887
 • فلزات اساسی
  هرمز
  6,668 6,635
  -4.97
  3,071,438
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  16,586 17,573
  1
  1,391,409
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  18,389 18,500
  -2.21
  455,069
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  4,443 4,440
  -4.99
  2,621,818
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  18,247 17,917
  -4.99
  1,103,307
 • فلزات اساسی
  ارفع
  4,697 4,697
  -5
  2,962,149
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,826 3,804
  -5
  1,149,436
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  5,047 5,043
  -4.99
  5,394,286
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  18,653 18,639
  -5
  355,354
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  2,910 3,000
  1.69
  1,837,150
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  53,500 53,500
  -5
  39,315
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  26,373 26,304
  -5
  176,806
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  8,533 8,533
  -5
  491,061
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,780 2,770
  -4.38
  2,454,845
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  16,686 16,619
  -5
  427,426
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,012,547 1,011,111
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  7,348 7,324
  -4.99
  2,903,192
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  16,833 16,755
  -5
  889,097
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  20,726 20,994
  3.06
  636,456
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,685 5,794
  0.29
  4,318,587
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  18,906 18,906
  -5
  157,745
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,932 2,939
  -2.68
  2,408,315
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  11,419 11,406
  -5
  312,814
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  24,149 24,400
  -1.98
  88,729
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  29,400 29,400
  5
  145,467
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  46,787 46,989
  0.04
  70,450
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,580 3,758
  3.81
  4,164,197
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  24,384 24,384
  5
  11,920
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  7,853 8,040
  3.28
  52,200,525
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  14,159 14,003
  -4.85
  405,653
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  7,142 7,142
  -4.99
  304,725
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,969 2,958
  -4.98
  3,379,779
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  4,510 4,484
  -4.98
  2,441,889
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,548 3,534
  -4.97
  15,993,139
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  13,594 13,567
  -5
  1,376,390
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,002,500 1,002,500
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  13,342 13,309
  -5
  515,365
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,177 14,220
  -3.3
  960,992
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,016 1,010,000
  0
  511
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  22,874 22,610
  3.53
  5,914,940
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  39,332 40,000
  -1.47
  590,197
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  27,876 27,989
  -2.65
  613,773
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  29,346 30,100
  -0.9
  348,395
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  976,110 976,110
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  6,117 6,091
  -4.62
  1,295,796
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,229 4,222
  -4.76
  16,557,364
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  47,016 48,010
  5
  811,515
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  12,840 12,832
  -2.74
  2,569,659
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  963,335 960,002
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  963,734 962,510
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  995,000 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  979,411 979,411
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  960,001 960,001
  0
  0