ورود ثبت نام

88920127 : شماره تماس

هیئت مدیره

 جناب آقای محسن کوزه گران   :  رئیس هیات مدیره

 جناب آقای علی علی زاده : نائب رئیس هیات مدیره

 جناب  آقای بلال وثوق : عضو هیات مدیره

 سرکار خانم دکتر روشنک حسین زاده نیک  : مدیر عامل